Često postavljana pitanja

Imate pitanja ili nejasnoća? Provjerite najčešće postavljanja pitanja i potražite odgovor. Ako ne pronalazite odgovor na ono što nas zanima, javite nam se. Rado ćemo vam pomoći!

Depoziti položeni u stambenim štedionicama osigurani su kod Hrvatske agencije za osiguranje depozita.

Iznos osiguranja – po osobi – do 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju HNB važećem na dan nastupa osiguranog slučaja.

Može. U tom slučaju zahtjev za sklapanje ugovora o stambenoj štednji podnosi zakonski zastupnik maloljetne osobe.

Državna poticajna sredstva su sredstva kojima država potiče stambenu štednju hrvatskih državljana.

Postotak državnih poticajnih sredstava (DPS) je varijabilan i određuje se formulom koja je propisana u Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje. Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija do 31. listopada tekuće godine propisuje postotak DPS za stambenu štednju prikupljenu u sljedećoj kalendarskoj godini.

Visina DPS za stambenu štednju prikupljenu u 2021. godini iznosi 0,3%, a najviše do iznosa od 5.000,00 kn raspoložive stambene štednje po stambenom štediši (max. 15,00 kn po štediši).

Pod raspoloživom stambenom štednjom podrazumijeva se iznos stambene štednje koju je stambeni štediša uplatio tijekom godine umanjena za iznose naknada koju naplaćuje Štedionica.

Državna poticajna sredstva tijekom jedne kalendarske godine odobrit će se stambenom štediši samo u jednoj stambenoj štedionici.

Obzirom da su DPS ograničena po stambenom štediši, ukoliko štediša želi uplaćivati više od 5.000,00 kuna godišnje, svaki član obitelji može imati vlastiti ugovor o stambenoj štednji i na temelju njega dobivati DPS i pripadajuće kamate.

Po isteku vremena štednje, svi ugovori sklopljeni unutar obitelji mogu se ustupiti jednom korisniku stambenog kredita. Na taj način ostvaruje se veći iznos ušteđevine, a time i pravo na veći iznos stambenog kredita.

Naknada za sklapanje ugovora o stambenoj štednji naplaćuje se jednokratno od prvih štednih uloga.

Vrsta štednje može se promjeniti tijekom štednje sve do dodjele ugovorenog iznosa.

Kod izmjene vrste štednje iz štednje s nižom kamatnom stopom u štednju s višom kamatnom stopom, viša kamatna stopa na ušteđevinu obračunava se od datuma sklapanja aneksa ugovora.

Kod izmjene vrste štednje iz štednje s višom kamatnom stopom u štednju s nižom kamatnom stopom vrši se reobračun kamate na ušteđevinu po kamatnoj stopi nove vrste štednje od datuma sklapanja ugovora, odnosno datuma prve uplate.

Redovite uplate štednih uloga uvjet su za postizanje vrijednosti ugovora potrebnog za dodjelu ugovorenog iznosa.

Ukoliko stambeni štediša nije u mogućnosti određeno vrijeme plaćati štedne uloge produžava si vrijeme čekanja na dodjelu.

U slučaju neredovitih uplata štednih uloga ugovor o stambenoj štednji se ne raskida.

Najkraće vrijeme čekanja dodjele kredita na osnovi stambene štednje iznosi dvije godine, osim za kredite za međufinanciranje.

Ne mora. Po isteku vremena štednje od pet godina štediša može uzeti ušteđevinu i odreći se prava na stambeni kredit.

Pod međufinanciranjem se podrazumjeva odobravanje stambenog kredita od strane stambene štedionice prije isteka minimalnog vremena štednje.

Sredstava raspoložive stambene štednje po već aktivnom ugovoru o stambenoj štednji stambeni štediša može jednom u tijeku godine prenijeti u drugu stambenu štedionicu.

Prijenos sredstava raspoložive stambene štednje jednom godišnje u drugu stambenu štedionicu ne smatra se raskidom ugovora o stambenoj štednji i na tako prenesenu stambenu štednju štediša ne gubi pravo na državna poticajna sredstva.

Štediše koji prenesu sredstva raspoložive stambene štednje iz druge stambene štedionice u PBZ stambenu štedionicu ne plaćaju naknadu za sklapanje ugovora o stambenoj štednji.

Korisnik stambenog kredita može biti stambeni štediša ili osoba kojoj je stambeni štediša ustupio Ugovor o stambenoj štednji. Ustupanje Ugovora o stambenoj štednji može se vršiti samo srodnicima u pravoj liniji ( supružnici, roditelji i djeca, braća i sestre koji stanuju na istoj adresi).

Da, jedan stambeni kredit može se koristiti po više računa stambene štednje uz uvjet da je po svim računima ugovorena ista vrsta štednje i da se svi računi ustupe korisniku kredita.

Cijeli iznos stambenog kredita koristi se na temelju dostavljene dokumentacije –kupoprodajni ugovor, predračuni, računi , građevinske situacije i sl. isplatom na račun prodavatelja ili izvođača radova.

Kamatna stopa na stambene kredite definirana je ugovorenom vrstom štednje i fiksna kroz cijeli period otplate kredita.

Stambeni krediti i krediti za međufinanciranje odobravaju se u kunama i u kunama uz valutnu klauzulu u EUR.

Da bi netko mogao koristiti stambeni kredit mora biti kreditno sposoban sa stalnim zaposlenjem ili stalnim primanjima. Ukoliko korisnik kredita nije samostalno kreditno sposoban može imati kreditno sposobnog sudužnika.

Da, cijeli iznos kredita za međufinanciranje plasira se na temelju dostavljene dokumentacije (kupoprodajni ugovor, računi, predračuni i sl.)

Ukoliko stambeni štediša koristi kredit za međufinanciranje ,ako ne želi, više ne mora uplaćivati na račun stambene štednje. Nakon proteka ugovorenog roka štednje, stambena štednja koristi se za prebijanje kredita za međufinanciranje . Za umanjeni iznos glavnice po kreditu, izračunava se novi iznos anuiteta za preostali ugovoreni rok otplate kredita.

Da, kredit se može otplatiti prije ugovorenog roka otplate uz reobračun kamate do dana prijevremene otplate kredita.

0800 72 72

Imate pitanja?

Nazovite nas!

pitanja

Imate pitanja?

Nazovite nas!

0800 72 72