Izmjena ugovora

Izmjene ugovora o stambenoj štednji moguće su samo prije dodjele ugovorenog iznosa.

Izmjene se mogu odnositi na:
• izmjenu vrste štednje,
• izmjenu ugovorenog iznosa,
• ustupanje prava i obveza iz ugovora o stambenoj štednji,
• spajanje ugovora o stambenoj štednji,
• ostale izmjene.

Zahtjev za izmjenu ugovora o stambenoj štednji podnosi se na odgovarajućem obrascu, koji stambeni štediša dobiva od Stambene štedionice na zahtjev.

Ukoliko Stambena štedionica prihvati zahtjev, on se smatra aneksom ugovora o stambenoj štednji, o čemu stambeni štediša dobiva pismenu ispravu.
U slučaju izmjene ugovora o stambenoj štednji, Stambena štedionica može uvjetovati da stambeni štediša sudjeluje u dodjeli najranije 6 mjeseci nakon prihvaćanja izmjene.

Naknada za izmjenu ugovora o stambenoj štednji naplaćuje se u visini važeće Odluke o naknadama za usluge, i to s računa stambene štednje.

Izmjena vrste štednje

Vrsta štednje može se mijenjati tijekom štednje.
Početak vremena štednje iz osnovnog ugovora se ne mijenja.
U slučaju izmjene vrste štednje iz štednje s nižom kamatnom stopom u štednju s višom kamatnom stopom, viša kamatna stopa na ušteđevinu obračunava se od datuma sklapanja aneksa ugovora.
U slučaju izmjene vrste štednje iz štednje s višom kamatnom stopom u štednju s nižom kamatnom stopom obavlja se reobračun kamate na ušteđevinu po kamatnoj stopi nove vrste štednje od datuma sklapanja ugovora, odnosno datuma prve uplate.
Za izmjenu vrste štednje naplaćuje se naknada sukladno Odluci o naknadama za usluge.

Izmjena ugovorenog iznosa

Ugovoreni iznos može se prije dodjele smanjiti ili povećati u granicama minimalnog i maksimalnog ugovorenog iznosa sukladno Općim uvjetima poslovanja.
Za povećanje ugovorenog iznosa naplaćuje se naknada u visini 1% iznosa razlike novog i starog ugovorenog iznosa.
U slučaju smanjenja ugovorenog iznosa ne naplaćuje se dodatna naknada, a naplaćena naknada se ne vraća.

Ustupanje ugovora o stambenoj štednji

Prava i obveze iz ugovora o stambenoj štednji mogu se ustupati samo članovima obitelji. Pod članom obitelji smatra se bračni i izvanbračni drug, srodnik u pravoj liniji, te braća i sestre koji zajedno stanuju.
U slučaju ustupanja prava i obveza iz ugovora, Stambenoj štedionici treba dostaviti izjavu o ustupanju ugovora o stambenoj štednji koju su potpisali stari i novi vlasnik ugovora, te dokaz o srodstvu (npr. vjenčani list, izvod iz matične knjige rođenih, rješenje o ostavinskoj raspravi, preslike osobnih iskaznica, MUP – potvrda o prebivalištu i sl.).
Za ustupanje ugovora naplaćuje se naknada sukladno Odluci o naknadama.
Pri ustupanja ugovora nakon smrtnog slučaja (na temelju rješenja o ostavinskoj raspravi), naknada se ne naplaćuje.

Spajanje ugovora o stambenoj štednji

Ukoliko stambeni štediša ima nekoliko ugovora iste vrste štednje, pri dodjeli te ugovore može spojiti u jedan radi dobivanja većeg kredita.

OSTALE IZMJENE

Izmjena osobnih podataka ili adrese
Stambeni štediša, odnosno zakonski zastupnik, dužan je bez odgađanja obavijestiti Stambenu štedionicu o promjeni osobnih podataka i adrese. Za izmjenu adrese dovoljna je preslika osobne iskaznice s novim prebivalištem, a za izmjenu osobnih podataka preslika osobne iskaznice ili drugi dokumenat kojim se može utvrditi izmjena (npr. vjenčani list).
Izmjena korespondentne adrese
Ako štediša želi primati poštu na adresu koja je različita od prebivališta, može to ostvariti izmjenom korespondentne adrese.
Način plaćanja
Ako je štediša tijekom štednje zadao trajni nalog za plaćanje štednih uloga, može zatražiti da mu Stambena štedionica više ne šalje uplatnice.
Izmjena zahtjeva za dodjelom državnih poticajnih sredstava
Državna poticajna sredstva tijekom jedne kalendarske godine odobrit će se stambenom štediši samo u jednoj stambenoj štedionici.
Ukoliko stambeni štediša ne koristi pravo na državna poticajna sredstva u PBZ stambenoj štedionici, može to zatražiti naknadno.