Javne objave

Sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama PBZ stambena štedionica d.d. (u daljnjem tekstu: Štedionica) kao kreditna institucija obvezna je ustrojiti sustav unutarnjih kontrola i provoditi mjere i postupke radi adekvatnog nadzora nad poslovanjem Štedionice.

Pri organizaciji sustava unutarnjih kontrola Štedionica se rukovodi slijedećim načelima:

• precizno definirane i uspostavljene dužnosti, odgovornosti i ovlasti među zaposlenicima kako bi se izbjegao sukob nadležnosti i interesa, podržano odgovarajućim resursima, procedurama i informatičkom podrškom;
• identifikacija, mjerenje i analiza rizika – učinkovit sustav unutarnjih kontrola zahtijeva da materijalni rizici koji bi mogli imati štetan utjecaj na ostvarivanje ciljeva Štedionice budu prepoznati, analizirani, kontinuirano procjenjivani te da se istima upravlja na adekvatan način. Ova procjena mora obuhvatiti sve rizike kojima je Štedionica izložena u poslovanju;
• prisutnost unutarnjih kontrola u svakom poslovnom procesu, kao i dokumentiranost poslovnih procesa i izvršenih kontrolnih aktivnosti (što uključuje: pregled s najviše razine odgovornosti, sustav odobravanja i autorizacije, sustav potvrđivanja i usklađivanja, odgovarajuće kontrolne aktivnosti prilagođene različitim organizacijskim jedinicama, fizičke kontrole, osiguravanje fizičke odvojenosti pojedinih poslovnih procesa, periodična provjera usklađenosti s propisanim limitima);
• pravodobnost, pouzdanost i dostupnost informacija za svaku poslovnu aktivnost i u obliku odgovarajućih internih financijskih ili nefinancijskih podataka i u obliku eksternih (tržišnih) informacija o događajima koji utječu ili mogu utjecati na aktivnosti Štedionice, kao preduvjet da svi sudionici kontrolnih aktivnosti mogu ispunjavati svoje obveze;
• odgovarajuća informatička podrška osigurava se za sve bitne poslovne procese, pri čemu se pouzdanost te informatičke podrške postiže stalnim neovisnim nadzorom stručnog osoblja i odgovarajućim planom oporavka, odnosno planom kontinuiteta poslovanja;
• uspostava djelotvornih komunikacijskih kanala koji će zaposlenicima osiguravati pristup i provođenje internih politika i procedura koje se tiču njihovih dužnosti i odgovornosti te koji osiguravaju pravodobni dotok relevantnih informacija zaposlenicima;
• djelotvoran nadzor unutarnje revizije nad ključnim rizicima kojima je Štedionica izložena u svom poslovanju (nadzor pruža mogućnost pravodobne detekcije i otklanjanja nedostataka u sustavu unutarnjih kontrola ili njegovim pojedinim dijelovima);
• kontinuirano praćenje djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola, uz redovitu ocjenu funkcioniranja najmanje jednom godišnje.

Pojedina kontrolna funkcija ne može biti organizirana u sklopu druge kontrolne funkcije. Navedene funkcije su neovisne u odnosu na poslovne aktivnosti Štedionice, kao i neovisne jedna od druge. Svaka funkcija neovisno i izravno izvještava osobe i/ili tijela u skladu sa zakonima, propisima i internim aktima Štedionice.

Javna objava (01.01.2021 – 30.06.2021) – PDF (320 kb)

Javna objava (01.01.2021 – 31.03.2021) – PDF (336 kb)

Javna objava (01.01.2020 – 31.12.2020) – PDF (693 kb)

Javna objava (01.01.2020 – 30.09.2020) – PDF (456 kb)

Javna objava (01.01.2020 – 30.06.2020) – PDF (336 kb)

Javna objava (01.01.2020 – 31.03.2020) – PDF (380 kb)

Javna objava (01.01.2019 – 31.12.2019) – PDF (623 kb)

Javna objava (01.01.2019 – 30.09.2019) – PDF (313 kb)

Javna objava (01.01.2019 – 30.06.2019) – PDF (725 kb)

Javna objava (01.01.2019 – 31.03.2019) – PDF (724 kb)

Javna objava (01.01.2018 – 31.12.2018) – PDF (780 kb)

Javna objava (01.01.2018 – 30.09.2018) – PDF (626 kb)

Javna objava (01.01.2018 – 30.06.2018) – PDF (653 kb)

Javna objava (01.01.2018 – 31.03.2018) – PDF (914 kb)

Javna objava (01.01.2017 – 31.12.2017) – PDF (417 kb)

Organizacijska shema – PDF (12 kb)