Oporezivanje kamata na štednju građana

Kamate koje se oporezuju

Porezu na dohodak podliježu kamate na oročenu štednju koje su obračunate od 1. siječnja 2015. godine, dok kamate koje su obračunate do 31. prosinca 2014. godine, bez obzira na to kada se isplaćuju ili pripisuju, ne podliježu oporezivanju.
Štedionica u ime i za račun vlasnika štednje kao poreznog obveznika, obračunava, obustavlja i uplaćuje predujam poreza i prireza na dohodak od kamata istodobno s isplatom ili pripisom kamata. Predujam poreza na dohodak od kamata obračunava se po stopi od 10%, dok visina stope po kojoj se obračunava prirez porezu na dohodak od kamata ovisi o mjestu prebivališta vlasnika štednje – rezidenta.

Prilikom isplate kamate potrebno je imati ažurne podatke

Za potrebe provedbe ove zakonske obveze, vlasnik štednje kao porezni obveznik dužan je Štedionici kao isplatitelju kamate dati podatke potrebne za točan obračun i uplatu poreza i prireza i to: ime i prezime, osobni identifikacijski broj, adresu prebivališta (mjesto, poštanski broj, ulica i kućni broj) ili adresu uobičajenog boravišta (mjesto, poštanski broj, ulica i kućni broj). Podaci o adresi prebivališta ili uobičajenog boravišta vlasnika štednje u Štedionici moraju biti identični podacima o adresi prebivališta ili uobičajenog boravišta evidentiranima u Poreznoj upravi.

Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja za nerezidente

Vlasnici štednje koji imaju status nerezidenta mogu temeljem Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, koji je država njihove rezidentnosti sklopila s Republikom Hrvatskom, podnijeti Štedionici zahtjev za neoporezivanje primitaka od kamata na kunsku i deviznu štednju (ako Ugovorom nije stipulirano oporezivanje kamata), odnosno zahtjev za oporezivanje kamata prema stopi iz Ugovora (ako je Ugovorom stipulirano oporezivanje kamata po stopi manjoj od 10%). Obrazac zahtjeva dostupan je na internetskim stranicama Porezne uprave. Podnositelj zahtjeva – nerezident dužan je popunjeni i ovjereni obrazac zahtjeva dostaviti Štedionici prije pripisa odnosno isplate kamata.