Prijenos ugovora o stambenoj štednji

Sredstva raspoložive stambene štednje po već aktivnom ugovoru o stambenoj štednji štediša može jednom u tijeku godine prenijeti u drugu stambenu štedionicu. Štedionica je dužna u roku od sedam radnih dana provesti nalog za prijenos raspoložive stambene štednje štediše.

Prijenos sredstava raspoložive stambene štednje jednom godišnje u drugu stambenu štedionicu ne smatra se raskidom ugovora o stambenoj štednji i na tako prenesenu stambenu štednju štediša ne gubi pravo na državna poticajna sredstva.

Državna poticajna sredstva tijekom jedne kalendarske godine odobrit će se stambenom štediši samo u jednoj stambenoj štedionici.

Štediše koji prenesu sredstva raspoložive stambene štednje iz druge stambene štedionice u PBZ stambenu štedionicu za ugovore do 115.000 HRK ugovorenog iznosa kod štednje u kunama odnosno 15.000 EUR ugovorenog iznosa kod štednje uz valutnu klauzulu ne plaćaju naknadu za sklapanje ugovora o stambenoj štednji.